Rabeah Morkus

Diplomada en coreografia i pedagogia de la dansa per l'escola de Kadem i l'escola Mateh Asher. Forma part de la troupe de teatre de Saint Jean d'Accres i de la cia. Kibboutz, dirigida per Yehudit Arnon. Creacions en què va participar: Quand le loup habitera le mouton, dirigida per Moni Yosef, i Eunoch-initiation aux anges celestes, dirigida per Dudi Mayan. Totes aquestes peces han estat presentades al teatre alternatiu de Saint Jean d'Accres. Paral•lelament al seu treball com a intèrpret, Rabeah fa un treball de reinserció a través de la dansa com a mitjà per superar el traumatisme, per a nens amb conflictes familiars a l'orfenat de Rami i també en un centre d'acollida per a dones àrabs víctimes de maltractaments. Per a ella la dansa és també un mitjà per sobrepassar el traumatisme. Palestina, va néixer el 1972 a Kfar-Yassif.