DESENVOLUPAMENT DE 3 PROCESSOS DE CREACIÓ

// El QUE S'OFEREIX ALS PARTICIPANTS //

- Cessió d'espai d'assaig durant dos mesos, sessions de quatre hores, entre tres i quatre dies a la setmana.

- Suport econòmic. Cada equip rep una quantitat ajustada, proporcional al nombre de membres implicats en el projecte, per facilitar la seva dedicació i concentració en el procés.

- Un advisor / coacher professional per a cada projecte. Una persona amb experiència dintre del món de les arts escèniques, escollida per els propis creadors, els acompanya en el procés, qüestionant, confrontant i aconsellant en la pressa de decisions.

- Sessions de mostra i diàleg. Setmanalment es realitzaran trobades conjuntes, amb la participació de creadors, intèrprets, coachers, el coordinador i el responsable tècnic del projecte. Un espai per mostrar i compartir el que s'està treballant, donar peu al diàleg, la circulació de punts de vista i la recepció de feedbacks que ajudin a continuar desenvolupant les propostes. Puntualment les sessions s'obriran a convidats externs.

- Jornades teòriques i pràctiques sobre il·luminació, àudio i vídeo. Un tècnic professional introduirà  als creadors en els conceptes bàsics sobre l'apartat tècnic amb els que s'hauran de relacionar de cara a presentar el treball. Integrar dintre del procés aquest diàleg amb qüestions com la llum, la distribució espacial d'elements escènics o del públic, facilita enormement la pressa de decisions respecte a com encaixar la proposta en el marc d'una presentació pública.

- Muntatge i presentació pública. S'organitzen dos moments de presentació de les propostes. El primer al final dels dos mesos d'assajos, una aproximació als resultats del procés per a la que es posa a la disposició dels creadors una sala equipada, els serveis de personal professional i el temps suficient per plantejar possibles solucions de posada en escena. Les presentacions van seguides de converses obertes amb públic assistent. Posteriorment s'estableix un període de reflexió, que ofereix als creadors la possibilitat d'agafar una certa perspectiva respecte al procés i continuar treballant en solitari, abans de tornar a presentar els treballs evolucionats i en condicions similars a les que es trobaran en els circuits de distribució habituals.

- Documentació. S'ofereix a cada projecte la possibilitat d'obrir un bloc dintre de la nostra pàgina web, per publicar materials i reflexions relacionats amb el procés. La Porta s'encarrega d'enregistrar en vídeo les presentacions, facilitant als creadors copies del material com a eines per la seva possible difusió posterior.

- Assessorament administratiu. Des de l'oficina de La Porta s'estableixen amb els creadors que ho sol·liciten sessions d'assessorament per a facilitar la gestió dels projectes a nivell fiscal i laboral.

// FASES i CALENDARI de la 2na EDICIÓ //

En aquesta ocasió la selecció dels participants es va realitzar mitjançant una convocatòria pública i establint un procés de selecció especialment dissenyat per permetre una aproximació directa als candidats presentats i la seva progressiva implicació en el projecte.

1. FASE DE SELECCIÓ I PREPARACIÓ:

- Convocatòria pública: oberta del 3 fins al 30 de maig. Els sol·licitants van haver de presentar una carta de presentació i intencions, exposant el seu interès en participar al projecte.

- Pre-selecció: al llarg del mes de juny, i després de desestimar les propostes que clarament no encaixin en el marc, es va establir entrevistes individuals amb tots els creadors presentats, un contacte personal que ens va permettre una primera selecció de 7 o 8 candidats, als que vam demanar preparar un pre-projecte.

- Jornades col·lectives: 6 i 7 de juliol de 10h a 15h a Caixa Forum es van organitzar unes jornades guiades per Ana Buitrago, en les que es van posar en comú les diferents propostes, analitzant les idees inicials i el seu potencial de desenvolupament. Converses destinades a potenciar la concreció i articulació conceptual d'un projecte artístic i que ens va permettre conèixer millor als candidats, el seu moment creatiu i la seva capacitat per aprofitar el marc proposat.

- Selecció: 8 i 9 de juliol es va reunir una comissió per discutir i decidir els 3 projectes definitivament seleccionats. A la resta de candidats se'ls va convidar a seguir implicats a l'evolució de 3 processos de creació.

- Adjudicació dels coachers: del 12 al 31 de juliol es van mantenir reunions individuals amb els creadors seleccionats per determinar el perfil del coacher professional més adient a les característiques de la seva proposta, establint els contactes necessaris per aconseguir la seva implicació en el projecte.

- Preparació: al mes d'agost es va oferir als creadors la possibilitat d'utilitzar espais d'assaig per iniciar la seva recerca i arribar amb el màxim de concreció al inici del període de treball efectiu.

2. FASE DE PRÀCTICA CREATIVA:

- Assajos i trobades: setembre i octubre, dos mesos complerts de treball dels diferents equips, amb assessorament dels coachers, acompanyament tècnic i trobades conjuntes cada diumenge.

- Primera trobada amb el públic: del 8 al 14 de novembre a la sala 0 de La Caldera, amb moments de conversa posteriors a les presentacions de les propostes en condicions tècniques adequades.

- Període de reflexió: del 15 de novembre fins al 9 de gener de 2011 els creadors podran establir una certa distancia respecte al procés i preparar la seva presentació definitiva.

- Segona presentació pública: del 10 al 16 de gener de 2011, implantació tècnica i presentació pública de les propostes a l'Estruch de Sabadell.